Loading...
Skrýt pruhNejprodávanější protein je zpět!
100 % Whey protein 1+1 za 777 Kč
Skladem všech 8 variant! Více zde.
MAGAZÍN
OBCHOD
AKADEMIE
Zavřít
zavřít
vyhledávání
Zadejte výše hledaný výraz...
MenuMenuVyhledáváníVyhledávání
NavigaceNavigaceNavigaceNavigace
Zadejte výše hledaný výraz...
TRENÉRSKÉ KURZYČLÁNKYINFORMACE O STUDIUO NÁS
Ronnie.cz 
O nás
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím webového serveru Fitness akademie Ronnie.cz umístěného na webovém rozhraní akademie.ronnie.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi naší společností:

Fitness akademie Ronnie.cz, s. r. o., se sídlem Bruslařská 1185/16, 102 00 Praha 10
IČ: 03636429, DIČ: CZ03636429, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 235420
- adresa pro doručování: Korunní 2456/98, 101 00 Praha 10 - Vinohrady
- telefonní číslo: +420 775 31 00 33
- kontaktní e-mail: akademie@ronnie.cz
jako dodavatelem

a Vámi jako objednatelem.

Objednatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí osoba, která si u dodavatele objednala výuku v kurzu specifikovaném v příslušné objednávce a dodavatelem výše uvedený dodavatel, který objednateli objednávku potvrdil. Dodavatel a objednatel jsou dále společně označováni též jako smluvní strany.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti dodavatele a fyzické osoby, která si u dodavatele objednala výuku kurzu specifikovaného v příslušné objednávce jako objednatel.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi objednatelem a dodavatelem. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Smlouva mezi objednatelem a dodavatelem vzniká na základě vyplnění a odeslání závazné elektronické přihlášky na webových stránkách dodavatele.

Odesláním elektronické přihlášky vyjadřujete souhlas se zněním těchto obchodních podmínek.

Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty. Objednatel doručuje dodavateli korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Dodavatel doručuje objednavateli korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho objednávce (přihlášce).

2. KUPNÍ SMLOUVA

Charakteristika a popis jednotlivých kurzů zajišťovaných dodavatelem jsou veřejně přístupné na internetových stránkách dodavatele akademie.ronnie.cz a to včetně jednotlivých termínů a míst konání. Předmětem plnění je výuka v rámci příslušného kurzu v prezenční či kombinované formě v dodavatelem vypsaném termínu a místě (dále jen jako „kurz“).

Objednatel provádí objednávku kurzu vyplněním přihlášky na webových stránkách dodavatele. Objednatel zadá nezbytné osobní údaje, vybere typ studia a konkrétní termín kurzu, a v případě svého závazného zájmu o účast v kurzu přihlášku odešle kliknutím na tlačítko „Odeslat přihlášku“. Tím vyjadřuje zároveň souhlas s těmito obchodními podmínkami.

Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení objednatele o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil. Neprodleně po obdržení objednávky zašle automaticky systém webových stránek potvrzení o přijetí objednávky na e-mailovou adresu objednatele. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy.

V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně dodavatele při uvedení ceny kurzů nebo v průběhu objednávání, není dodavatel povinen dodat objednateli kurz za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že objednateli už bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Dodavatel informuje objednatele o chybě bez zbytečného odkladu a zašle objednateli na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí objednatelem na e-mailovou adresu dodavatele.

3. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Dodavatel se zavazuje k uveřejnění podmínek příslušných kurzů především co do termínu, rozsahu výuky a ceny. Podmínky jsou zveřejněny na webových stránkách dodavatele. Kurzy probíhají v časovém rozsahu dle specifikace objednaného typu kurzu. Délka jedné vyučovací hodiny je 45 minut, pokud ve specifikaci kurzu není uvedeno jinak.

Dodavatel se zavazuje zajistit pro výuku kurzů lektory dle konkrétní specifikace daného kurzu. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu lektorů. Dodavatel se zavazuje, že výuka proběhne v rozsahu dle časové dotace kurzu.

Dodavatel si vyhrazuje právo posunout zahájení a ukončení kurzu až o 4 týdny v případě, že je to z technických důvodů nutné. Pro případ, že kurz nebude možno ze závažných důvodů zajistit, je dodavatel oprávněn zvolit náhradní způsob zajištění výuky. Objednatel bude na tuto skutečnost předem upozorněn.

Dodavatel si vyhrazuje právo kurz v případě nepřekonatelných překážek zrušit. Dodavatel je povinen o této skutečnosti informovat objednatele bez zbytečného prodlení. Dodavatel je povinen nabídnout objednateli náhradní řešení a to buď v podobě účasti na jiném kurzu nebo vrácení platby v plné výši.

Objednatel je povinen objednaný kurz řádně a včas zaplatit.

Cena za příslušný kurz je určena dle ceníku kurzů zveřejněných na stránkách dodavatele. Cena kurzu zahrnuje příslušný počet výukových hodin (dle specifikace kurzu), výukové materiály, testy a všechny materiály zpřístupněné v online podobě a také závěrečné zkoušky (první termín). Případné náhradní termíny v případě neúspěchu u zkoušek se platí samostatně.

Cena kurzu je konečná, dodavatel není plátce DPH.

Cenu kurzu může objednatel uhradit:

 • bezhotovostním převodem prostřednictvím platební brány na stránkách dodavatele,
 • bezhotovostně bankovním převodem na účet dodavatele,
 • pouze po vzájemné dohodě je možná platba v hotovosti,
 • platba platným dárkovým poukazem,
 • možná je též zprostředkovaná platba z fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP),
 • možná je též zprostředkovaná platba z Úřadu práce.

Poskytovatelem platební brány je společnost ComGate Payments, a.s.:

Kupní cena je splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy, v případě individuální domluvy lze platbu uhradit ve splátkách nebo uhradit pouze zálohu a zbytek platby později. V případě neuhrazení platby do 7 dní od uzavření kupní smlouvy bez individuální vzájemné domluvy objednatele a dodavatele na pozdější úhradě se přihláška objednatele a tedy i vzájemná smlouva bez náhrady ruší.

Dodavatel vystaví objednateli doklad o platbě, který je zaslán na e-mailovou adresu objednatele, bezprostředně po přijetí celé částky platby.

4. ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dodavatel je v tomto smluvním vztahu správcem osobních údajů a zavazuje se nakládat s poskytnutými osobními údaji v souladu s platnou legislativou, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

V souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR je dodavatel oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje, a to za účelem níže uvedeným. Odmítnutí poskytnutí osobních údajů bude mít za následek neuzavření smlouvy. Dále má dodavatel právo zpracovávat osobní údaje poskytnuté v souvislosti s plněním smlouvy z titulu oprávněného zájmu, a to pro účely přímého marketingu, tedy zasílání obchodních sdělení dodavatele. Objednatel bere na vědomí, že ke zpracování osobních údajů dle předchozí věty není třeba souhlas objednatele.

Správce osobních údajů: Fitness akademie Ronnie.cz, s. r. o., IČ 03636429

Účel zpracování osobních údajů:

 • a) Splnění legislativních povinností ve vztahu ke studiu vybraného kurzu s akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (jméno, příjmení, datum a místo narození, adresa trvalého bydliště, dokončené vzdělání).
 • b) Vzájemná komunikace mezi zástupci Fitness akademie Ronnie.cz a studentem pro informování o stavu přihlášky, začátku a průběhu studia a všech náležitostí nezbytných pro úspěšné ukončení studia (jméno, příjmení, dokončené vzdělání, e-mail, telefon, doručovací adresa).
 • c) V případě souhlasu vyjádřeného označením příslušného pole ve formuláři přihlášky zasílání informací o dalších kurzech Fitness akademie Ronnie.cz (e-mail, telefon).

Právní základ zpracování:

 • a) Legislativní požadavky MŠMT.
 • b) Nezbytné údaje pro uzavření a řádné splnění smlouvy.
 • c) V případě zasílání obchodních sdělení Váš souhlas (zaškrtnutí pole před textem „Souhlasím se zasíláním informací o dalších kurzech Fitness akademie Ronnie.cz“).

Dodavatel potvrzuje, že si je vědom toho, že v souladu s platnou legislativou má objednatel:

 • právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu získat od správce potvrzení, zda zpracovává osobní údaje, které se ho týkají, a informaci o účelu zpracování, kategorii osobních údajů, době zpracování a další informace dle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu nepřesných osobních údajů dle čl. 16 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů, pokud pominul účel, pro nějž byly shromážděny, nebo pokud objednatel odvolal souhlas ke zpracování osobních údajů nebo osobní údaje byly shromážděny protiprávně a z dalších důvodů uvedených v čl. 17 GDPR,
 • právo na omezení zpracování spočívající v tom, že objednatel popírá přesnost osobních údajů nebo vznesl námitku proti zpracování a v dalších případech uvedených v čl. 18 GDPR,
 • právo na přenositelnost údajů spočívající v tom, že objednatel má právo získat osobní údaje, jež poskytl dodavateli jako správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a v právu předat tyto údaje jinému správci za podmínek uvedených v čl. 20 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR a
 • právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.

Objednatel prohlašuje, že je dostatečně poučen o svých právech ve věci ochrany osobních údajů. Objednatel bere na vědomí, že zpracováním osobních údajů může dodavatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.

Dodavatel se zavazuje přijmout opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů a toto se zavazuje zajistit i u každého zpracovatele osobních údajů, kterého zpracováním pověří.

Dodavatel zajistí v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy informovanost svých zaměstnanců a dalších osob pracujících s osobními údaji o tom, že tyto údaje je třeba uchovávat a chránit dle GDPR a neposkytovat je třetím osobám.

Dodavatel prohlašuje, že technické prostředky, ve kterých budou uchovávány osobní údaje, jsou umístěny na území Evropské unie, anebo jsou pod ochranou Rámcového ujednání o Štítu soukromí uzavřenému mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými a jsou v souladu s GDPR.

Ke zpracování osobních údajů bude docházet po dobu trvání smlouvy uzavřené na základě objednávky a po dobu, kterou vyžadují příslušné zákonné předpisy. Dodavatel se zavazuje zpracované osobní údaje vymazat, jakmile pomine důvod pro jejich zpracování.

5. REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

Bude-li objednatel nespokojen s kvalitou kurzu, je povinen dodavatele o této skutečnosti neprodleně informovat e-mailem na adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

Reklamaci kurzu trvajícího více než 3 dny je možné uplatnit nejpozději do začátku 3. výukového dne, čehož si je objednatel plně vědom a s tímto souhlasí. Pokud objednatel zmeškal některé z prvních 2 výukových dní, není lhůta pro uplatnění reklamace posunuta. Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají, jsou-li uplatněny opožděně.

Dodavatel obdržení reklamačního e-mailu potvrdí nejpozději do 3 pracovních dnů. Dodavatel si vyhrazuje právo přezkoumat důvody reklamace a v případě, že je shledá za oprávněné, navrhnout objednateli řešení, např. v podobě umožnění přestupu do jiného kurzu, převodu na individuální výuku či uložení kurzovného do dalšího období, případně vrácení kurzovného objednateli. Volba takového řešení je vždy na dodavateli (ve všech případech se jedná o navrácení adekvátní části kurzovného, tj. po odečtení částky za již uskutečněné hodiny výuky vč. poskytnutých materiálů).

Dodavatel se zavazuje rozhodnout o reklamaci ihned, je-li to možné, nebo do 7 pracovních dnů. Ve složitých případech, kdy je třeba prověřit důvody reklamace např. formou distribuce dotazníků spokojenosti ostatním účastníkům kurzu, provedení hospitace v kurzu, konzultace s daným lektorem apod., rozhodne dodavatel nejpozději do 30 dnů od dne doručení reklamace.

Jako relevantní důvod reklamace nebudou uznány překážky vzniklé na straně objednatele. Jedná se tak především o změnu časových možností, ztrátu důvodu k navštěvování kurzu s ohledem na změnu okolností, za nichž se objednatel přihlásil, nezajištění či nedodržení technických předpokladů pro on-line výuku.

Jako relevantní důvod reklamace nebude rovněž uznáno zrušení hodiny ze strany dodavatele. Dodavatel se však zavazuje zajistit náhradní termín výuky či adekvátně prodloužit trvání kurzu.

Jako relevantní důvod reklamace nebude rovněž uznán fakt, pokud je náročnost z pohledu objednatele neúměrně vysoká.

Dodavatel neodpovídá za nesplnění povinností vyplývajících ze smlouvy, k nimž došlo následkem vyšší moci.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Jakékoliv změny smlouvy je možné činit jen se souhlasem objednatele i dodavatele.

V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele po odeslání závazné objednávky (přihlášky) v době 14 dní a více před prvním dnem zahájení kurzu, se školné vrací v plné hodnotě. Odstoupí-li objednatel od smlouvy mezi 7. a 13. dnem před prvním dnem kurzu, se objednateli vrací 50 % výše školného. Odstoupí-li objednatel po datu, které odpovídá 6. dni před zahájením kurzu, nemá objednatel nárok na vrácení školného.

Objednatel nemá nárok na vrácení kurzovného při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu zabraňují v řádné docházce (např. změna časových možností objednatele či dalších okolností, za nichž se přihlásil do kurzu). Dodavateli v tomto případě nezaniká nárok na doplatek kurzovného v plné výši. Za neúčast objednatele na výuce neposkytuje dodavatel finanční ani jinou kompenzaci.

V případě náhlých zdravotních komplikací trvajících déle než 2 týdny vzniká objednateli nárok na přerušení výuky a převedení adekvátní části kurzovného do následujícího období či na individuální výuku. Tuto skutečnost je třeba doložit dodavateli relevantním dokladem od lékaře (pracovní neschopenka apod.), v co nejkratším termínu, tj. nejpozději do 4 dnů od přerušení navštěvování kurzu. V případě, že objednatel nedoloží dodavateli doklad od lékaře ve lhůtě dle předchozí věty, nemá nárok na vrácení adekvátní části kurzovného dle tohoto odstavce.

Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od chvíle odeslání závazné přihlášky (pokud již nezačalo plnění služby, viz následující odstavec). Lhůta 14 dnů začíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy byla daná smlouva uzavřena (tj. ode dne následujícího po dni, kdy objednatel odeslal svou objednávku dodavateli a dodavatel mu přijetí této objednávky potvrdil). Pro odstoupení od smlouvy je možné použít vzorový formulář odstoupení od smlouvy, který je na vyžádání u dodavatele. Odstoupí-li objednatel v souladu s výše uvedenými podmínkami od smlouvy, navrátí mu dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy dodavatel obdržel odstoupení od smlouvy, veškeré platby, jež od objednatele v souvislosti s touto smlouvou obdržel, a to stejným způsobem jako tyto platby obdržel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

V případě, že před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu předchozího odstavec bylo již s poskytnutím služeb započato, stalo se tak na základě výslovné žádosti objednatele (tj. na základě příslušné objednávky, ve které je uveden termín konání kurzu) a objednatel je v takovém případě povinen uhradit dodavateli poměrnou část ceny kurzovného odpovídající ceně služeb již objednateli poskytnutých.

V případě, že před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy byly již objednateli objednané služby v celém rozsahu poskytnuty, stalo se tak na základě výslovné žádosti objednatele (tj. na základě příslušné objednávky, ve které je uveden termín konání kurzu) a objednatel v takovém případě nemá právo odstoupit od dané smlouvy.

Po uplynutí výše uvedené 14denní lhůty právo odstoupit od smlouvy zaniká.

Žádost o změnu smlouvy, jakož i odstoupení od smlouvy musí objednatel odeslat dodavateli vždy písemně, tj. e-mailem nebo vyplněním žádosti v sídle dodavatele.

Dodavatel si vyhrazuje právo odmítnout či dodatečně vyloučit z kurzu objednatele, jenž opakovaně, tedy i po písemném či ústním napomenutí porušuje základní zásady občanského soužití např. slovními či písemnými útoky na lektora či další účastníky kurzu, publikování pro výuku nevhodného obsahu apod. Dále si dodavatel vyhrazuje právo odmítnout či vyloučit objednatele, u něhož vyjde najevo, že není objektivně schopen zvládat výuku. V případě dodatečného vyloučení má objednatel nárok na vrácení kurzovného v rozsahu neabsolvovaných lekcí.

7. ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÉHO SPORU

V případě, že dojde mezi dodavatelem a objednatelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování výuky uzavřené na základě objednávky objednatele, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může objednatel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Objednatel-spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Veškerá ujednání mezi dodavatelem a objednatelem se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Dodavatel není ve vztahu k objednateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Dodavatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do on-line přihlášení nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Objednatel nesmí při využívání on-line přihlášení používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webový server dodavatele nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

Objednatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována dodavatelem v elektronické podobě. Znění obchodních podmínek může dodavatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01. 01. 2023.

MAGAZÍN
OBCHOD
AKADEMIE
Zavolejte nám 775 31 00 33
(po - pá: 09:00 - 16:00)
Podání přihlášky Kontakty
Mapa stránek Nahlásit chybu
(-)